Szanowni Państwo!

Rok 2014 jest jubileuszem dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W związku z tym wydarzeniem zorganizowano cykl jedenastu seminariów poświęconych wybranym jedenastu istotnym problemom integracji Polski z Unią Europejską. Organizacji podjęły się ośrodki akademickie, które mają znaczące osiągnięcia w badaniach nad integracją europejską. Seminaria poświęcone będą wybranym jedynastu istotnym problemom integracji Polski z Unią Europejską. Są to zarówno zagadnienia społeczno – gospodarcze, jak i polityczno – ustrojowe. Uczestnikami seminariów będą zarówno naukowcy: europeiści, prawnicy, politolodzy, ekonomiści, oraz eksperci i politycy z kraju oraz z unijnej sceny politycznej.

 

Poniżej prezentujemy tematykę, organizatora oraz przybliżony termin kolejnych seminariów planowanych w całym cyklu:

I Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej – 20 styczeń 2014 r.

Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski oraz Katedra Prawa Europejskiego, Szkoła Główna Handlowa

 

II Wymiar samorządowy w integracji Polski z Unią Europejską – 31 marzec 2014 r.

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

III Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i

perspektywy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie UE

- 31 marzec 2014 r.

Katedra Prawa Unii Europejskiej, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet

Lubelski Jana Pawła II

 

IV  Euroentuzjaści i eurosceptycy w Polsce i w Unii Europejskiej – 30 maj 2014 r.

Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński

 

V Unia Europejska i Polska wobec wyzwań współczesnego świata – 16-17 czerwiec 2014 r.

Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

VI Między rynkiem wewnętrznym a Unią Gospodarczą i Walutową.

Gospodarcze konsekwencje integracji Polski z UE– 8 październik 2014 r.

Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, Uniwersytet Gdański

 

VII Polska a Unia Gospodarczo-Walutowa. Wymiar ekonomiczny, polityczny, społeczny i kulturowo-polityczny – 23 październik 2014 r.

Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski

 

VIII Polskie wizje rozwoju integracji europejskiej – 6 listopad 2014 r.

Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński

 

IX Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej – 20 istopad 2014 r.

Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej, oraz Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im.

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

X Kulturowo – cywilizacyjne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej – 27 listopad 2014 r.

Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

XI Polska i Unia Europejska – quo vadis? – 10 grudzień 2014 r.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Organizacja powyższych seminariów w okresie kończącej się dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej stanowi impuls do przeprowadzenia takiego wieloaspektowego podsumowania. Jest to także okazja do uwypuklenia rangi tej problematyki, zarówno w środowisku akademickim, jak i wśród krajowych i unijnych polityków.  

 

                                                                                                                                                                 Serdecznie zapraszamy